Zur ICD-10 Info Seite Zur Kapitelübersicht Zum IV. Kapitel (E00-E90)

IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
(E00-E90)

Adipositas und sonstige Überernährung
(E65-E68)

E65 Lokalisierte Adipositas
Fettpolster

E66 Adipositas
Exkl.: Dystrophia adiposogenitalis (
E23.6)

Lipomatose o.n.A. (E88.2)
Lipomatosis dolorosa [Dercum-Krankheit] (E88.2)
Prader-Willi-Syndrom (Q87.1)

E66.0 Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr

E66.1 Arzneimittelinduzierte Adipositas


E66.2 Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation

Pickwick-Syndrom

E66.8 Sonstige Adipositas

Krankhafte Adipositas

E66.9 Adipositas, nicht näher bezeichnet

Einfache Adipositas o.n.A.

E67 Sonstige Überernährung
Exkl.: Folgen der Überernährung (
E68)

Überernährung o.n.A. (R63.2)

E67.0 Hypervitaminose A

E67.1 Hyperkarotinämie

E67.2 Megavitamin-B6-Syndrom

Hypervitaminose B6

E67.3 Hypervitaminose D

E67.8 Sonstige näher bezeichnete Überernährung

E68 Folgen der Überernährung